جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
981 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bizopex 8904 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
982 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bibeta 8904 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
983 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg - 8904 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
984 Escitalopram Tablet Oral 10 Mg Eslexal 8968 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
985 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Relifen 8979 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
986 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Fargesic 8979 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
987 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Dipifen 8979 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
988 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Compifen 8979 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
989 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 500 Mg Eliron 8997 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
990 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.03 Mg Rokin 9090 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی