جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
961 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 50 Ml - 7601 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
962 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 50 Ml - 7601 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
963 Anagrelide Hydrochloride Capsule Oral 500 Ug Agryplete 7659 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
964 Valproate Sodium Syrup Oral 200 Mg/5Ml 120 Ml - 7669 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
965 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 2 Ml Feniject 7830 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
966 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 2 Ml - 7830 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
967 Duloxetine Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 7845 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
968 Duloxetine Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 7845 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
969 Venlafaxine Tablet Oral 37.5 Mg - 7932 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
970 Labetalol Hydrochloride Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 20 Ml Labiject 8004 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی