جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
921 Balanced Salt Solution (2) Solution Ophthalmic 0.64 Mg/0.075 Mg/0.03 Mg/0.048/1Ml 500 Ml - 6968 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
922 Tadalafil Tablet Oral 10 Mg - 6974 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
923 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
924 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
925 Tadalafil Tablet Oral 20 Mg - 6975 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
926 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
927 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
928 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
929 Meloxicam Tablet Oral 15 Mg - 7061 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
930 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 7066 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی