جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
911 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
912 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
913 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
914 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 15 Mg Lanzacid 6770 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
915 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 15 Mg - 6770 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
916 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg Rosuxon 6788 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
917 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg Rosuxir 6788 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
918 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg - 6788 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
919 Rosuvastatin Tablet Oral 20 Mg - 6788 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
920 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 250 Ml - 6836 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی