جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
891 Methadone Hydrochloride Solution Oral 5 Mg/5 Ml 250 Ml - 6394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
892 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 250 Ml - 6417 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
893 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 250 Ml - 6423 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
894 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 250 Ml - 6425 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
895 Rabeprazole Sodium Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg Rabezol 6438 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
896 Rosuvastatin Tablet Oral 10 Mg Rosuxon 6454 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
897 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6523 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
898 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 400 Mg/5 Ml 70 Ml Faramox Bd 6524 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
899 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml Brient 6536 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
900 Biotin Injection, Solution Intramuscular 5 Mg/1Ml 1 Ml - 6536 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد