جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
881 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg - 6028 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
882 Montelukast Tablet Oral 10 Mg Montex 6043 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
883 Montelukast Tablet Oral 10 Mg - 6043 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
884 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 0.25 Mg - 6049 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
885 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 1 Mg - 6050 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
886 Risedronate Sodium Tablet Oral 35 Mg - 6104 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
887 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg Lanzacid 6222 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
888 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
889 Lansoprazole Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 6222 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
890 Voriconazole Tablet Oral 200 Mg - 6382 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی