جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
871 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 47.5 Mg - 11871 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
872 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 95 Mg - 11872 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
873 Morphine Sulfate Suppository Rectal 10 Mg Opirect 12225 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
874 Adult Cold Preparations (4-3) Tablet Oral 325 Mg/5 Mg/2 Mg Exacold 5951 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
875 Adult Cold Preparations (4-3) Tablet Oral 325 Mg/5 Mg/2 Mg - 5951 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
876 Ketotifen Solution, Drops Ophthalmic 0.025 % 5 Ml - 5975 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
877 Fenofibrate Capsule Oral 200 Mg Trirole 5992 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
878 Fenofibrate Capsule Oral 200 Mg - 5992 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
879 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg Rapidem 6028 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
880 Zolpidem Tablet Oral 10 Mg Dreamex 6028 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی