جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
371 Caustic Soda Flakes 98% - APIEx118 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
372 Sodium Hypochlorite - APIEx119 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
373 Liquid Caustic Soda - APIEx120 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
374 Ferric Chloride - APIEx121 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
375 Liquid Chlorine - APIEx122 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
376 Hydrogen - APIEx123 کلر پارس سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
377 Hydrochloric Acid - APIEx124 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
378 Sulforic Acid - APIEx125 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
379 Liquid Calcium Hypochlorite - APIEx126 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
380 Sugar Spheres 1820 - APIExNF (1820) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد