جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
361 Chlortetracycline 200 Mg/G Powder 453.6 G Colortetrin VetFP118 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
362 Capsule Shell 2 - APICAP2 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
363 Capsule Shell 3 - APICAP3 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
364 P . V . P - APIEx101 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
365 P . V . P . I Powder - APIEx102 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
366 Rt Coat/L100 - APIEx103 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
367 Rt Film - APIEx104 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
368 Hydrogen Peroxide 50% - APIEx115 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
369 Calcium Hypochlorite - APIEx116 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
370 Chlorinated Paraffin - APIEx117 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی