جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
341 Liquid Chlorine - APIEx122 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
342 Hydrogen - APIEx123 کلر پارس سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
343 Hydrochloric Acid - APIEx124 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
344 Sulforic Acid - APIEx125 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
345 Liquid Calcium Hypochlorite - APIEx126 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
346 Sugar Spheres 1820 - APIExNF (1820) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
347 Sugar Spheres 2025 - APIExNF (2025) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
348 Sugar Spheres 2530 - APIExNF (2530) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
349 Licorice Extract Powder - APIH101 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
350 Peganum Harmala + Dracocephalum Kotshyi - APIH101 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد