جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
331 P . V . P . I Powder - APIEx102 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
332 Rt Coat/L100 - APIEx103 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
333 Rt Film - APIEx104 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
334 Hydrogen Peroxide 50% - APIEx115 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
335 Calcium Hypochlorite - APIEx116 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
336 Chlorinated Paraffin - APIEx117 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
337 Caustic Soda Flakes 98% - APIEx118 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
338 Sodium Hypochlorite - APIEx119 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
339 Liquid Caustic Soda - APIEx120 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
340 Ferric Chloride - APIEx121 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی