جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1941 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg Iproid 97 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1942 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg - 97 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1943 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1944 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1945 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1946 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1947 Asa / Codeine Phosphate Tablet Oral 500 Mg/10 Mg - 110 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1948 Atenolol Tablet Oral 100 Mg - 114 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1949 Atenolol Tablet Oral 50 Mg - 115 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1950 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2.5 Ml Anecur 116 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی