جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1931 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5Ml 100 Ml - 75 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1932 Amoxicillin Capsule Oral 250 Mg - 76 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1933 Amoxicillin Capsule Oral 500 Mg - 77 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1934 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 78 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1935 Ampicillin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5 Ml 100 Ml - 83 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1936 Ampicillin Capsule Oral 250 Mg - 84 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1937 Ampicillin Capsule Oral 500 Mg - 85 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1938 Ampicillin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 86 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1939 Antihemorrhoid Ointment Rectal 50 Mg/2.75 Mg/35 Mg/180 Mg/1G Iproid 96 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1940 Antihemorrhoid Ointment Rectal 50 Mg/2.75 Mg/35 Mg/180 Mg/1G - 96 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی