جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1921 Aminophylline Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 10 Ml - 61 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1922 Amiodarone Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1 Ml 3 Ml Cordabit 64 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1923 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 65 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1924 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 65 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1925 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 66 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1926 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 68 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1927 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 68 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1928 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg Amopin 70 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1929 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg - 70 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1930 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg - 70 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی