جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1901 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1902 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1903 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1904 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1905 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1906 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1907 Aciclovir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 250 Mg - 22 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1908 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1909 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1910 Aciclovir Cream Topical 5 % 10G Alovir 24 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی