جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1821 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 1000 Ml - 392 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1822 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 1000 Ml - 392 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1823 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 500 Ml - 393 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1824 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 500 Ml - 393 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1825 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 1000 Ml - 395 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1826 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 1000 Ml - 395 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1827 Dexamethasone Tablet Oral 0.5 Mg - 398 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1828 Dexamethasone Phosphate Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % - 399 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1829 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml Dexadic 400 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1830 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml Aquason 400 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی