جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1771 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1772 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 پارس دارو پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1773 Chloroquine (As Phosphate) Tablet Oral 150 Mg - 271 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1774 Chlorpheniramine Maleate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml Histodic 275 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1775 Chlorpheniramine Maleate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 275 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1776 Chlorpheniramine Maleate Tablet Oral 4 Mg - 276 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1777 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 1500 [Iu] - 284 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1778 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 [Iu] - 285 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1779 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 5000 [Iu] Folignan 286 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1780 Ciclosporin Capsule Oral 100 Mg Iminoral 287 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی