جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1761 Ceftizoxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 233 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1762 Ceftizoxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 234 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1763 Ceftriaxone (As Sodium) Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 237 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1764 Ceftriaxone (As Sodium) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 239 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1765 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5Ml 100 Ml - 242 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1766 Cefalexin Capsule Oral 250 Mg - 243 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1767 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1768 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1769 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1770 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی