جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1751 Carbamazepine Tablet Oral 200 Mg - 208 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1752 Cefazolin Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 222 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1753 Cefazolin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 224 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1754 Cefixime Tablet Oral 200 Mg Loprax 226 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1755 Cefixime Tablet Oral 200 Mg - 226 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1756 Cefixime Tablet Oral 200 Mg - 226 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1757 Cefotaxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 229 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1758 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 230 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1759 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 G - 231 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1760 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 232 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی