جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1721 Imipramine Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 665 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1722 Indomethacin Suppository Rectal 100 Mg Indic 668 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1723 Indomethacin Suppository Rectal 100 Mg - 668 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1724 Indomethacin Suppository Rectal 100 Mg - 668 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1725 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1726 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1727 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1728 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg Indic 670 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1729 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg - 670 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1730 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg - 670 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی