جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1711 Hydroxyzine Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 652 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1712 Hyoscine-N-Butyl Bromide Tablet Oral 10 Mg - 654 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1713 Hyoscine-N-Butyl Bromide Tablet Oral 10 Mg - 654 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1714 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Hyosidic 655 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1715 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml - 655 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1716 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml - 655 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1717 Ibuprofen Suspension Oral 100 Mg/5Ml 120 Ml Ibuxir 657 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1718 Ibuprofen Tablet Oral 400 Mg - 659 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1719 Ibuprofen Tablet Oral 400 Mg - 659 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1720 Imipramine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 664 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی