جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1691 Griseofulvin Tablet Oral 125 Mg - 613 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1692 Haloperidol Injection Parenteral 5 Mg/1Ml Halodic 620 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1693 Hematinic Capsule Oral 15 Ug/350 Mg/150 Mg/1 Mg - 622 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1694 Hematinic Capsule Oral 15 Ug/350 Mg/150 Mg/1 Mg - 622 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1695 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml Heparodic 624 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1696 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml Clotin 624 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1697 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml - 624 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
1698 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml - 624 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1699 Heparin Sodium Injection Parenteral 10000 [Iu]/1Ml Heparodic 625 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1700 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg - 636 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد