جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1671 Gabapentin Capsule Oral 400 Mg - 574 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1672 Gadopentetate Dimeglumine Injection Parenteral 469 Mg/1Ml 15 Ml - 575 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1673 Gemfibrozil Capsule Oral 300 Mg - 584 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1674 Gentamicin Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml Gentadic 587 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1675 Gentamicin Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml - 587 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1676 Gentamicin Solution, Drops Ophthalmic 3 Mg/1Ml 5 Ml - 589 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1677 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml Gentadic 590 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1678 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml - 590 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1679 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml Gentadic 592 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1680 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml - 592 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی