جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1651 Fluconazole Capsule Oral 150 Mg - 538 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1652 Fluconazole Capsule Oral 50 Mg - 540 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1653 Fludrocortisone Acetate Tablet Oral 0.1 Mg - 543 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1654 Fluocinolone Acetonide Ointment Topical 0.025 % 15 G - 545 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1655 Fluocinolone Acetonide Ointment Topical 0.025 % 15 G - 545 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1656 Fluocinolone Acetonide Cream Topical 0.025 % 15 G - 546 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1657 Fluocinolone Acetonide Cream Topical 0.025 % 15 G - 546 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1658 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1659 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1660 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی