جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1601 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Rocamix 1018 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1602 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Lopirox 1018 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1603 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 3800 Ml - 1031 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1604 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 1000 Ml - 1034 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1605 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 250 Ml - 1035 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1606 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 60 Ml - 1040 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1607 Prazosin Tablet Oral 1 Mg - 1042 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1608 Prazosin Tablet Oral 5 Mg - 1043 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1609 Prednisolone Tablet Oral 50 Mg - 1044 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1610 Prednisolone Tablet Oral 5 Mg - 1045 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی