جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1581 Perphenazine Tablet Oral 2 Mg - 972 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1582 Perphenazine Tablet Oral 4 Mg - 973 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1583 Perphenazine Injection Parenteral 5 Mg/1Ml - 974 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1584 Perphenazine Tablet Oral 8 Mg - 975 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1585 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg - 979 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1586 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg - 979 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1587 Phenobarbital Tablet Oral 15 Mg - 980 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1588 Phenobarbital Tablet Oral 60 Mg - 982 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1589 Phenytoin Sodium Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 5 Ml Hydantic 995 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1590 Phenytoin Sodium Cream Topical 1 % 30 G - 997 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی