جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1571 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1572 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1573 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml Curopan 946 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1574 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml - 946 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1575 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 60 Ml Pedizan 956 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1576 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 60 Ml Exakid 956 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1577 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 400000 [Iu] /5Ml 100 Ml - 963 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1578 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 200000 [Iu] /5Ml 100 Ml - 964 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1579 Penicillin V Potassium Tablet Oral 500 Mg - 966 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1580 Pentoxifylline Tablet, Extended Release Oral 400 Mg - 970 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی