جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1541 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml Ipostigmine 893 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1542 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml - 893 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1543 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml Ipostigmine 895 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1544 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml - 895 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1545 Niclosamide Tablet, Chewable Oral 500 Mg - 897 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1546 Nifedipine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg Zanifed 902 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1547 Nitrazepam Tablet Oral 5 Mg Zipex 906 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1548 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg Nitrosustin 913 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1549 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg - 913 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1550 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg - 913 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی