جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1521 Metoclopramide Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml - 839 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1522 Metoclopramide Hydrochloride Solution, Drops Oral 4 Mg/1Ml 15 Ml - 840 کارخانجات داروپخش قطره خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1523 Metoclopramide Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 841 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1524 Metronidazole Injection, Solution Parenteral 5 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Nidazole 0.5% 843 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1525 Metronidazole Injection, Solution Parenteral 5 Mg/1Ml 100 Ml - 843 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1526 Metronidazole Tablet Oral 250 Mg - 845 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1527 Metronidazole Tablet Vaginal 500 Mg - 846 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1528 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml Midazolex 852 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1529 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1530 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی