جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1511 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml Duro-Medrol 835 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1512 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml - 835 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1513 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml - 835 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1514 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml - 835 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1515 Methylprednisolone Acetate Vial Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml Duro-Medrol 835 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1516 Methylprednisolone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Lyo-Medrol 836 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1517 Methylprednisolone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 836 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1518 Methyltestosterone Tablet Oral 25 Mg - 838 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1519 Metoclopramide Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml Pladic 839 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1520 Metoclopramide Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml - 839 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی