جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1471 Codeine Phosphate 30Mg Tab - 1352 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1472 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml Relidin 1354 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1473 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1474 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1475 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1476 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Relidin 1355 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1477 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1355 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1478 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1355 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1479 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml Feniject 1359 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1480 Maprotiline Hydrochloride Tablet Oral 75 Mg - 784 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی