جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1451 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 100 Mg - 1292 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1452 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1453 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1454 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1455 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml Vibalmin 1294 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1456 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml Cyanovit 1294 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1457 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml - 1294 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1458 Vitamin B6 Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Vibsix 1295 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1459 Vitamin B6 Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1295 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1460 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد