جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1401 Selegiline Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 1121 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1402 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 1000 Ml - 1141 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1403 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 1000 Ml - 1141 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1404 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 1000 Ml - 1142 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1405 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 1000 Ml - 1142 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1406 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 3Liter - 1143 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1407 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 500 Ml - 1144 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1408 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 500 Ml - 1144 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1409 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 500 Ml - 1145 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1410 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 500 Ml - 1145 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی