جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1281 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2034 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1282 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 250 Ml - 2040 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1283 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Enoxir 2043 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1284 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Clexaparin 2043 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1285 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1286 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1287 Glycerin Suppository Rectal 1 G Laxator 2054 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1288 Glycerin Suppository Rectal 2 G Laxator 2055 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1289 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 2059 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1290 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Iopaque 2059 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی