جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1261 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1262 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1263 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1264 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1265 Rivastigmine Capsule Oral 4.5 Mg - 2000 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1266 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg Migratex 2004 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1267 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg - 2004 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1268 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg Migratex 2005 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1269 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1270 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی