جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1231 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg Tamusin 1923 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1232 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg Maxulosin 1923 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1233 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1234 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1235 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1236 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg Inotive 1924 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1237 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1238 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1239 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1240 Carvedilol Tablet Oral 25 Mg Inotive 1925 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی