جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1201 Topiramate Tablet Oral 100 Mg - 1883 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1202 Topiramate Tablet Oral 25 Mg - 1885 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1203 Topiramate Tablet Oral 50 Mg - 1886 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1204 Terazosin Tablet Oral 2 Mg - 1892 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1205 Terazosin Tablet Oral 5 Mg - 1893 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1206 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg Montex 1895 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1207 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg - 1895 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1208 Sertraline Tablet Oral 50 Mg Sertrazine 1896 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1209 Sertraline Tablet Oral 100 Mg Sertrazine 1897 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1210 Pamidronate Disodium Injection, Solution, Concentrate Parenteral 9 Mg/1Ml 10 Ml Pamidia 1899 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی