جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1171 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2407 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1172 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg Zimexir 2408 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1173 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1174 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1175 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G Exipime 2416 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1176 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 G Exipime 2417 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1177 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Exipime 2418 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1178 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml Loprax 2419 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1179 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1180 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 پارس دارو پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی