جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1151 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.8 Ml Enoxir 2293 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
1152 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1153 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1154 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1155 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1156 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1157 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1158 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1159 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg Dipipantox 2336 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1160 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg - 2336 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی