جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1121 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 500 Ml - 5746 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1122 Valsartan Tablet Oral 160 Mg Adovan 5766 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1123 Valsartan Tablet Oral 160 Mg - 5766 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1124 Valsartan Tablet Oral 160 Mg - 5766 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1125 Venlafaxine Capsule Oral 37.5 Mg - 5791 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1126 Tacrolimus Capsule Oral 0.5 Mg Cograft 5804 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1127 Hydrocortisone (As Sodium Phosphate) Injection Parenteral 50 Mg/1Ml Hydrocortal 5826 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1128 Immune Globulin Injection Intravenous 50 Mg/1Ml 100 Ml - 5842 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1129 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 5917 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1130 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 200 Mg/28.5 Mg/5 Ml 100 Ml Farmentin Bd 2205 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی