جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1111 Pioglitazone Tablet Oral 15 Mg - 5624 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1112 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1113 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1114 Meropenem Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 5629 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1115 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg Spalex 5635 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1116 Tizanidine Tablet Oral 4 Mg - 5635 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1117 Indapamide Tablet, Extended Release Oral 1.5 Mg Indalex 5637 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1118 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1119 Ezetimibe Tablet Oral 10 Mg - 5657 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1120 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 500 Ml - 5746 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی