جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
991 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 9203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
992 Amlodipine / Atorvastatin Tablet Oral 5 Mg/20 Mg - 9255 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
993 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Xylomix 9415 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
994 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Lidopril 9415 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
995 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Licadine-P 9415 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
996 Pregabalin Capsule Oral 100 Mg Geanex 9417 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
997 Clindamycin Capsule Oral 300 Mg Dalacap 9464 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
998 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
999 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1000 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد