محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
376 Hydrogen - APIEx123 کلر پارس سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
377 Hydrochloric Acid - APIEx124 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
378 Sulforic Acid - APIEx125 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
379 Liquid Calcium Hypochlorite - APIEx126 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
380 Sugar Spheres 1820 - APIExNF (1820) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
381 Sugar Spheres 2025 - APIExNF (2025) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
382 Sugar Spheres 2530 - APIExNF (2530) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
383 Licorice Extract Powder - APIH101 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
384 Peganum Harmala + Dracocephalum Kotshyi - APIH101 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
385 Licorice Extract Block - APIH102 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
386 Licorice Root - APIH103 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
387 Licorice Extract Liquid - APIH104 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
388 Ferrous Fumarate - APIS141015 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی مکمل ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
389 Cardioplegic Blood 50Ml Cardioplegic Blood CO101 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
390 Purified Water - CO102 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
391 Water For Injection 10Ml P-Amp - CO103 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
392 Water For Injection 2.8Ml P-Amp - CO104 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
393 Water For Injection 3.2Ml P-Amp - CO105 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
394 Sufentanil Citrate - 60561173 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
395 Potassium Clavulanate - 61177455 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
396 Fluvoxamine Maleate - 61718829 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
397 Captopril - 62571862 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
398 Atracurium Besylate - 64228791 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
399 Sitagliptin Phosphate - 65467178 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
400 Buserelin Acetate - 68630751 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
401 Brimonidine Tartrate - 70359465 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه SENSORY ORGANS قدیمی
402 Alfentanil Hydrochloride - 70879286 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
403 Carvedilol - 72956093 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
404 Divalproex Sodium - 76584708 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
405 Famotidine - 76824356 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
406 Octreotide Acetate - 79517014 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
407 Loratadine - 79794755 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
408 Clarithromycin - 81103119 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
409 Ofloxacin - 82419361 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
410 Zolpidem - 82626480 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
411 Cetirizine Hydrochloride - 83881510 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
412 Lamotrigine - 84057841 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
413 Ciprofloxacin Base - 85721331 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
414 Fluconazole - 86386734 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
415 Ciprofloxacin Hydrochloride - 86393320 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
416 Orlistat - 96829582 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
417 Metoprolol Succinate - 98418474 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
418 Sumatriptan Succinate - 103628484 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
419 Ondansetron Hydrochloride - 103639049 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
420 Tamsulosin Hydrochloride - 106463176 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
421 Tamsulosin Hydrochloride - 106463176 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
422 Adapalene - 106685409 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS تازه وارد
423 Granisetron Hydrochloride - 107007998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
424 Quetiapine Fumarate - 111974722 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
425 Quetiapine Fumarate - 111974722 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
426 Pioglitazone Hydrochloride - 112529154 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
427 Letrozole - 112809515 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
428 Azithromycin Dihydrate - 117772700 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
429 Azithromycin Dihydrate - 117772700 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
430 Losartan Potassium - 124750998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
431 Tolterodine Tartrate - 124937526 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
432 Rivastigmine Tartrate - 129101548 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
433 Aripiprazole - 129722129 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
434 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
435 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
436 Remifentanil Hydrochloride - 132539072 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
437 Repaglinide - 135062021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
438 Duloxetin Hydrochloride - 136434349 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
439 Valsartan - 137862534 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
440 Valsartan - 137862534 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
441 Levofloxacin Hemihydrate - 138199710 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
442 Pantoprazole Sodium - 138786671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
443 Triptorelin Acetate - 140194247 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
444 Cetrorelix Acetate - 145672817 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
445 Rosuvastatin Calcium - 147098202 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
446 Rosuvastatin Calcium - 147098202 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
447 Glatiramer Acetate - 147245929 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
448 Pregabalin - 148553508 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
449 Pregabalin - 148553508 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
450 Montelukast Sodium - 151767021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی