محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1876 Estradiol Valerate Tablet Oral 1 Mg - 503 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1877 Estradiol Valerate Tablet Oral 2 Mg - 504 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1878 Ethinylestradiol Tablet Oral 0.05 Mg - 511 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1879 Ethinylestradiol Tablet Oral 0.5 Mg - 512 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1880 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml - 149 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1881 Betamethasone Tablet Oral 0.5 Mg - 150 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1882 Betamethasone Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % 5 Ml - 152 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1883 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml Betason La 153 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1884 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml - 153 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1885 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml - 153 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1886 Betamethasone Lotion Topical 0.1 % 20 Ml - 159 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1887 Betamethasone Lotion Topical 0.1 % 20 Ml - 159 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1888 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G Betacortal 160 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1889 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G - 160 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1890 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G - 160 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1891 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G Betacortal 161 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1892 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1893 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1894 Biperiden Lactate Injection Parenteral 5 Mg/1Ml Akinidic 165 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1895 Bisacodyl Suppository Rectal 10 Mg - 166 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1896 Bisacodyl Suppository Rectal 5 Mg - 168 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1897 Bismuth Subcitrate Tablet Oral 120 Mg - 169 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1898 Acetaminophen Solution, Drops Oral 100 Mg/1Ml 15 Ml - 3 کارخانجات داروپخش قطره خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1899 Acetaminophen Solution Oral 120 Mg/5Ml 60 Ml - 4 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1900 Acetaminophen Suspension Oral 120 Mg/5Ml 120 Ml Tylophen 5 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1901 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1902 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1903 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1904 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1905 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1906 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1907 Aciclovir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 250 Mg - 22 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1908 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1909 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1910 Aciclovir Cream Topical 5 % 10G Alovir 24 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1911 Albumin (Human) Injection, Solution Parenteral 20 % 50 Ml - 27 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1912 Alprazolam Tablet Oral 0.5 Mg Sedalam 40 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1913 Alprazolam Tablet Oral 0.5 Mg - 40 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1914 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Ipacin 53 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1915 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 53 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1916 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 53 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1917 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Ipacin 54 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1918 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml - 54 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1919 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml - 54 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1920 Aminophylline Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 10 Ml Aminodic 61 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1921 Aminophylline Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 10 Ml - 61 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1922 Amiodarone Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1 Ml 3 Ml Cordabit 64 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1923 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 65 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1924 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 65 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1925 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 66 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1926 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 68 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1927 Amitriptyline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 68 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1928 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg Amopin 70 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1929 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg - 70 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1930 Amlodipine Besylate Tablet Oral 5 Mg - 70 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1931 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5Ml 100 Ml - 75 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1932 Amoxicillin Capsule Oral 250 Mg - 76 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1933 Amoxicillin Capsule Oral 500 Mg - 77 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1934 Amoxicillin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 78 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1935 Ampicillin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5 Ml 100 Ml - 83 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1936 Ampicillin Capsule Oral 250 Mg - 84 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1937 Ampicillin Capsule Oral 500 Mg - 85 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1938 Ampicillin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 86 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1939 Antihemorrhoid Ointment Rectal 50 Mg/2.75 Mg/35 Mg/180 Mg/1G Iproid 96 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1940 Antihemorrhoid Ointment Rectal 50 Mg/2.75 Mg/35 Mg/180 Mg/1G - 96 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1941 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg Iproid 97 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1942 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg - 97 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1943 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1944 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1945 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1946 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1947 Asa / Codeine Phosphate Tablet Oral 500 Mg/10 Mg - 110 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1948 Atenolol Tablet Oral 100 Mg - 114 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1949 Atenolol Tablet Oral 50 Mg - 115 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1950 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2.5 Ml Anecur 116 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی