محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1941 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg Iproid 97 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1942 Antihemorrhoid Suppository Rectal 60 Mg/5 Mg/50 Mg/400 Mg - 97 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1943 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1944 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Chewable Oral 100 Mg - 106 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1945 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1946 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet Oral 325 Mg - 109 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1947 Asa / Codeine Phosphate Tablet Oral 500 Mg/10 Mg - 110 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1948 Atenolol Tablet Oral 100 Mg - 114 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1949 Atenolol Tablet Oral 50 Mg - 115 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1950 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2.5 Ml Anecur 116 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1951 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2.5 Ml - 116 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1952 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 5 Ml Anecur 117 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1953 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 5 Ml - 117 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1954 Atracurium Besylate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 5 Ml - 117 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1955 Atropine Sulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml Dicatro 119 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1956 Atropine Sulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml - 119 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1957 Azithromycin Capsule Oral 250 Mg Zimexir 123 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1958 Azithromycin Capsule Oral 250 Mg - 123 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1959 Azithromycin Capsule Oral 250 Mg - 123 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1960 Vitamin B Complex Injection Parenteral 5 Mg/2 Mg/2 Mg/3 Mg/20 Mg/1Ml 2 Ml Bevicom 125 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی