شرکت داروسازی زهراوی
شرکت داروسازی شهید قاضی
کلر پارس
شرکت داروسازی دانا