شرکت کارخانجات داروپخش
داروسازی فارابی
شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی زهراوی
شرکت داروسازی ابوریحان
شرکت لابراتوارهای رازک
شرکت داروسازی کاسپین تامین
پارس دارو
شرکت داروسازی شهید قاضی
زاگرس فارمد پارس