شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(تماد)
شرکت شیمی دارویی داروپخش
آنتی بیوتیک سازی ایران
شرکت دارویی ره آورد تامین
شیرین دارو
کلر پارس
ژلاتین کپسول ایران
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی بیو دارو
شرکت دارویی آترا