شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آنتی بیوتیک سازی ایران
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی بیو دارو
شرکت پخش اکسیر
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش
اوزان
سیما سلامت تامین ایرانیان
شرکت دارویی آترا