شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آنتی بیوتیک سازی ایران
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی بیو دارو
شرکت پخش اکسیر
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش
اوزان
شرکت دارویی آترا