دکتر محسن منشدی

معاون برنامه ریزی و توسعه راهبردی

تلفن :02123539174

نمابر :0212023915

نشانی :تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی پلاک 81

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی